zàipiàoshìchǎngzhōngtiàokōngquēkǒushìzhòngyàodeshùfēnzhùtóuzhěfēnshìchǎngqíng绪。tiàokōngquēkǒushìpiàozàishí间内没yǒujiāodejià区间。zhèzhǒngjiàwèitōngchángbiǎomíngshìchǎngcānzhězài开盘qiánduìpiàodeshēngzhòngbiànhuà

tiàokōngquēkǒudexíng

如何通过股票的跳空缺口分析市场情绪

tiàokōngquēkǒuyǒusānzhǒngxíng:上shēngtiàokōngquēkǒu、下jiàngtiàokōngquēkǒutōngtiàokōngquēkǒu。上shēngtiàokōngquēkǒushìpiàozài开盘shídejià高于qiánjiāode最高jiàzhètōngchángbiǎomíngshìchǎngduìpiàodeqiúzēng加。xiāng反,下jiàngtiàokōngquēkǒushìpiàozài开盘shídejià低于qiánjiāode最低jiàzhètōngchángbiǎomíngshìchǎngduìpiàodeyīngzēng加。tōngtiàokōngquēkǒutōngchángshēngzàijiāoliàngxiǎodepiàozhōngtōngchángyǒuzhòngyàodeshù

如何通过股票的跳空缺口分析市场情绪

tiàokōngquēkǒudefēn

如何通过股票的跳空缺口分析市场情绪

tiàokōngquēkǒudefēntōngcháng包括个方面:

如何通过股票的跳空缺口分析市场情绪

fēn方面描述quēkǒude方向quēkǒude方向(上shēng或下jiàngbiǎomíngshìchǎngcānzhěduìpiàodeshì积极deshì消极dequēkǒudexiǎoquēkǒudexiǎobiǎomíngshìchǎngqíngdeqiáng。大dequēkǒutōngchángbiǎomíngshìchǎngqíng绪更wèiqiáng烈。quēkǒude持续shí间如果quēkǒuzài天内被填补,zhèbiǎomíngshìchǎngqíng绪已经发shēngbiànhuà。如果quēkǒu持续cúnzàizhèbiǎomíngshìchǎngqíng绪仍然qiáng烈。quēkǒudechéngjiāoliàngchéngjiāoliàngdezēngtōngchángshìchǎngqíngdeqiángyǒu关。如果quēkǒu伴随着chéngjiāoliàngdezēng加,zhèbiǎomíngshìchǎngqíng绪更wèiqiáng烈。

tōngfēntiàokōngquēkǒutóuzhě更好地了jiěshìchǎngqíng绪,并据此做出tóu决策。然értiàokōngquēkǒushì众多shùfēnzhōngdezhǒngtóuzhěyīng结合其他shùfēn和基běnfēn来做出更全面detóu决策。

如何通过股票的跳空缺口分析市场情绪

tiàokōngquēkǒudexiànxìng

如何通过股票的跳空缺口分析市场情绪

虽然tiàokōngquēkǒushìyǒuyòngdeshùfēndànyǒuxiànxìngtiàokōngquēkǒu能受到新闻事件、财报发布等yīnde影响,zhèyīn能并反映shìchǎngde真实qíng绪。此外,tiàokōngquēkǒu能被操纵,yīntóuzhězài使yòngtiàokōngquēkǒujìnfēnshíyīng谨慎duì待。

如何通过股票的跳空缺口分析市场情绪

总之,tiàokōngquēkǒushìzhòngyàodeshùfēnzhùtóuzhěfēnshìchǎngqíng绪。然értóuzhězài使yòngtiàokōngquēkǒujìnfēnshíyīng结合其他shùfēn和基běnfēn,并zhùtiàokōngquēkǒudexiànxìng