xùnyào

【SThuárùnkāngqiāndìngzuòkuāngjiàxiézhèng券时报egōngxùn,ST(600565)5yuè13jiāngōnggào,近gōnghuárùnkāngchǎn管理有限gōngjiǎn称“huárùnkāng”)qiāndìng《业zuòkuāngjiàxié》,拟在kùn境...

ST迪马:与华润渝康签订业务合作框架协议

xùn正文

【SThuárùnkāngqiāndìngzuòkuāngjiàxiézhèng券时报egōngxùn,ST(600565)5yuè13jiāngōnggào,近gōnghuárùnkāngchǎn管理有限gōngjiǎn称“huárùnkāng”)qiāndìng《业zuòkuāngjiàxié》,拟在kùn境项目pán活、chǎn价值提升chǎn业赋能、zhòngqìngshì“三攻坚一pán活”等fāng面展开业zuò

ST迪马:与华润渝康签订业务合作框架协议