专题:jīngdōngyíng收2600亿yuán tóngzēngzhǎng7%

 jīngdōng(Nasdaq:JD;HKEX: 9618)jīnle截至3月31日de2024nián报:净yíngwèi2600亿yuántóngzēngzhǎng7.0%。归shǔtōng股股dōngderùnwèi71亿yuánér2023niántóngrùnwèi63亿yuánànguótōngyònghuì计准则,归shǔtōng股股dōngderùnwèi89亿yuánér2023niántóngrùnwèi76亿yuán

 财报后,jīngdōng集团CEO许rǎn、CFOdānchūlefēnshīdiànhuàhuì议,duì财报jìnxínglebìnghuílefēnshī问。

京东高管解读Q1财报:2023年至今通过“以旧换新”购买京东家电家居的用户超1600万

 wèiběndiànhuàhuìfēnshī问答huánshí录:

京东高管解读Q1财报:2023年至今通过“以旧换新”购买京东家电家居的用户超1600万

 gāofēnshīRonald Keung:menkàndàojīnniánzàidiànshāngxíngshìtǒngdelǎopáiháishìxiēxīnjiājiājīnniándōukuàixíngzēngzhǎngzhànzàijīngdōngdejiǎo,管céngrènwèijīnniánjiāngwéichíhuòzhěxīnhuòshìchǎngfènézhè背后yǒuxiēdòng因素?cóngpǐnlèiláikàndàidiànchǎnpǐnkàndàoniándeshùjiàogāo。刚cáizǒng(许rǎndàojīngdōngbǎipǐnlèizēngyǒuhuíshēngjīnniánduìjīngdōnglái说,cóngpǐnlèiyòngshùde背景láikàn,管céngrènwèijīngdōng怎么néngdàowéichíhuòzhěshíxiànxínggāodezēng目标?

京东高管解读Q1财报:2023年至今通过“以旧换新”购买京东家电家居的用户超1600万

 de问题shìjīnniáncóngzēngzhǎngdejiǎolái说,管céngjiāngpínggōngdezēngzhǎngshíxiànkuàilíng(社huìxiāofèipǐnlíngshòué)?lìngwài,管céngjiāngpíngrùn

 许rǎnshǒuxiān,中guódexiāofèilíngshòushìchǎngshìhěndeshìchǎngzhěngxiāofèishìchǎngháibǎochízhejiànkāngdezēngzhǎngtóngshí,中guódexiāofèishìchǎngqiánchéngxiànchūgāofēnde局。jiākàndào,中guórénchāoguòbǎidechéngshìyǒu300shàngzài2023niánde线xiànshàngshènzài30%zuǒ右。suízhe线xiànshàngpíng台企xiàodeduànshēngshìxīn线xiànshànghuàháijiāngjìngāo

 ércóngpǐnlèidewéiláikànmenxiànzàixiēmenrènwèi线xiànshàngshènjīngjiàogāodepǐnlèi,例diànjiādiànpǐnlèi,它menshíde线xiànshànghuàhuòzhě说潜zàide线xiànshànghuàhuìmenláideduàngènggāoxiē。所menrènwèiláide线xiànshàngshènháiyǒukōngshēnglìngwàiháiyǒuhěnduōxínghuòzhěpǐnlèishāngchāojiājiāzhuāng车、yùndòngwàixíng,(zhèfēnpǐnlèi)目qiánde线xiànshàngshènháishìyǒuhěndeshēngkōng间,érzhèxiēshìmenqiánzēngzhǎngjiàokuàidepǐnlèi。因此,menduìzàidezēngzhǎngkōngháishìfēichángkànhǎode

 至jīngdōngdeshìjīngdōngjiàodefānghuòzhějīngdōngdexīnjìngzhēngzàimenshìguózuìdelíngshòushāngmenjǐnyǒu1Pyíng),凭jièjīngdōnggōngliànwèi基础deyōushì,它wèixiāofèizhěgōnggèngchàhuàdegènghǎodeyíngyòngyàn、成běnxiàozhèwèimenpíngshēngtàidiànle基础。

 shàngmenjiāfēnguòzàiguòniánduōdeshímenwéizhejìnshēngyòngyàn、“xīn智”píngshēngtài等几重点fāngxiàngláigāojīngdōngdejiànkāngmenjìnxíngle系列主dòngdezhěngyōuhuàshàn,包kuògāojìngzhēngjiàngcǎigòuběnjiàngmiǎnmén槛,duìjiànbǎo”、“miǎnfèishàngmén退tuìhuàn”、“jǐn退tuì款”等yòngyànjìnxíngleshēng级。

 shàngzhèxiēzàiyànshàngdewèimendàiláileyòngcéngdehěnduōbiànhuàmenkàndàojīnniánjīngdōngzhěnglíngshòudehuóyòngshùdōuzàiniánzhī后再lewèishùdezēngzhǎngtóngshímenkàndàoyòngdehuózàishàngshēngyònggòu物频xiǎnshēnglìngwàimenkàndàoyòngdeNPS(yòng推荐zhǐshùzàiduànshēngzhěngdeNPS,shìcóngyíngháishìcóngfāngshāngjiādejiǎoláikàndōuletónghuándexiǎnshēng。去niánmenpíngleliàngdeshāngjiācéngjīngzào成NPSdòng。但shìsuízhemen风控néngdezhúwánshànmenkàndàoyòngdemǎnzàizhúzēng加。

 menkàndàoyòngxīnzàiduōkuàihǎoshěngdefāngdōuzàizhúhuí归,qiándàiláideguǒràngmenduìjīngdōngdezhǎngzēngzhǎnghuòshìchǎngfènédexìnxīnbiàngèngqiáng

 dān甦:guān问题。shǒuxiān,接zhezǒngdehuí答,menyǒuxìnxīnshíxiànquánniánchāoguòlíngzǒngédezēngtóngshímenhuìzàibǎochí集团língshòurùné稳定de基础shànggèngyǒu纪律tóudàoyòngyàndeshēngshìchǎngfènédehuòshàng

 二,zàimenkànláiguīzēngzhǎngrùnshìdùnde,二zhěshìxiāngxiāngdejīngdōngdeshāngshìshìgōngliànwèi基础、yòngyànwèixīnmenhuìwéizhezhǎnggōngliànnéngdewánshànyòngyàndeshēngyǒuduìxiāngdetóumenzhǎngchíderùnshìláijīngdōngdeshìchǎngwèiyòngyànduìjīngdōnglái说,men希望tōngguòchítóuyuáncóngérzàishēngchǎnpǐnshàngwèiyònggōnggènghǎodeyàn,再rànggènghǎodeyàndòngGMV(shāngpǐn交易zǒngédechízēngzhǎngkuòmendeshìchǎngfènésuízheguīdekuòshìchǎngwèidegāomendegōngliànyōushìxiàohuìsuízhīduànshēngcóngérdàiláirùndejiànkāngzēngzhǎngràngmentóudàochǎnpǐnshàngduànshànyòngyànzhèshìmenzēngzhǎngyòngyànzhǎngrùnzēngzhǎngdezhèngxiànghuán

 三,deyùnyíngxiàoháiyǒuhěnduōshēngkōng间。menniánhuālehěnduōshízàishēngyùnyíngxiào、简huàgōngliúshàng,希望néngshēngmendezhǎngjìngzhēngmenxiànzàiduìdejīngyíngnéngyòngliúliàngdeyùnyíngxiàoshàngrányǒufēichángduōdeshēngkōng间,zhèjiāngshìmenshēngrùnbǎochízhǎngjìngzhēngdeguānjiànzàitóushàngcóngnián开始,menzàipíngshēngtàide建设shàngduànjiàngshāngjiādemén槛、加duì中小shāngjiādechíwèishāngjiāgōnggèngduōgènggāoxiàodeyùnyínggōng具,帮助shāngjiāzàijīngdōnggènghǎoyùnyíngwèiyònggōnggèngfēngdeshāngpǐnxuǎn择;zàiyòngyànshēngshàngmenjiàngyíngdemiǎnmén槛、shēng级“jiànbǎo”落yíngPOPshíxiànmiǎnfèishàngmén退tuìhuàn”、shàng线xiànjǐn退tuì款”等。mentōngguòzhè系列dexīndàidòngyòngmǎnNPSdeshēng

 zǒng下,cóngzhǎngláikànjīngdōngjiāngyòngmen1Pdeyíngyōushìchípíngshēngtàiduànqiángzēngzhǎngrùnzēngzhǎngdezhèngxiànghuánmenyǒuxìnxīnbǎochíguīrùndejiànkāngzēngzhǎng

京东高管解读Q1财报:2023年至今通过“以旧换新”购买京东家电家居的用户超1600万

 huāxíngfēnshīAlicia Yap:de问题shìguǒjiādiànjiùhuànxīndeshí施,zàixiāofèirán谨慎de背景下,该政néng否真zhèngyǒuxiào刺激xiāofèizhěxiāofèijīngdōng预计néngcóngjiùhuànxīn”政huò得哪xiēzēngliàngdezēngzhǎng

京东高管解读Q1财报:2023年至今通过“以旧换新”购买京东家电家居的用户超1600万

 de问题shìguānshāngchāopǐnlèi得管céngzhīqiáncéngdàoshāngchāopǐnlèiFMCG,jiāngwèijīnniánchíjīngdōngzēngzhǎngde重要pǐnlèi。除leshùzhīwài,管céngrènwèixiāofèizhědehuìzàiFMCGshànghuāfèigèngduōdemaguǒxiāofèiqiúrándehuàshāngchāojiāngshìjīngdōngjīnniánde主要zēngzhǎngdòngma?管céng预计jīngdōnghuìzàizhèpǐnlèi中占据gèngduōdefènéma

京东高管解读Q1财报:2023年至今通过“以旧换新”购买京东家电家居的用户超1600万

 许rǎnshǒuxiānguānjiùhuànxīn”。

 shíjīnniánshàngzàiquánguówéichūxiāofèipǐndejiùhuànxīnjīngguòle概十niánzuǒdeshí间,menkàndàoguónèihěnduōjiātíngdejiādiànnàiyòngpǐnshídōujīngjìnlehuànxīndezhèxiēlǎojiùchǎnpǐndenéngdexiāngduìchà点,érqiěnénghěngāoyǒuxiēwéidelǎojiùjiādiànchǎnpǐnguǒ使yòngdehuà,甚至huìchǎnshēngxiējiànkāngquán隐患。但shìgènghuàndeběnjiàogāohěnduōjiātíngqiánránzài使yòngzhèxiēlǎojiùjiādiàn)。

 此jiùhuànxīndejìn刺激存liàngzhìhuàndeqiú、加yǒugèngxīnqiúdexiànjiànghěnduōjiātíngduìgāopǐnzhìjiādiànzhèxiēxiāofèipǐndehuòběnjìnshēngshēnghuódeshēnghuózhìliàng。目qiánmenkàndàoguójiāhěnduōshěngfènchéngshìde政府dōuzàijìnjiùhuànxīndegōng作,zài极研究、shāngjiùhuànxīndexíngdòngfāng案。menzàihěnduōfāng政府duì接,yǒuxiēfāng案)陆陆zàishàng线xiànmen待接下láihuìyǒugèngduō补贴落,真zhèngràngxiāofèizhě享受dàozhèxiēshí惠。

京东高管解读Q1财报:2023年至今通过“以旧换新”购买京东家电家居的用户超1600万

 tóngshíjīngdōngzài携手xiējiādiànpǐnpái,包kuò海尔、美de等,chāoguò100jiādiànjiāpǐnpái,共tóng成立lejīngdōngjiādiànjiāhuànxīn联盟”。menjiāngzàiquánguó20shěngshìchūjiùhuànxīnde补贴huódòngràngdexiāofèizhěgèngshěng钱、shěngxīngòujiādiànjiāchǎnpǐn

 cóngjīngdōngdejìnláikànmenshíguò去几niándōuzài建立wánshànjīngdōngjiùhuànxīndenéng。它包kuòzhěng合、yòngmendegōngliàn、物liúyōushìduànshēngzhànshìdejiùhuànxīnyànjīngdōngzàijiùhuànxīnshàngjìndàolewèixiāofèizhěgōngjiù机“miǎnfèishàngménmiǎnfèi拆卸、miǎnfèibānyùnsòngxīn机”“安zhuāngxīnhuàdelìngwàimenxiànjiù机器degòu买渠道,xiànpǐnpáixiànniánxiànxiànpǐnxiāng“三miǎnxiànmenjiāngwǎngduōshàngméncáinéngwándeliúliúsuōdào要1至2dàowèigèngshěngxīnzhèshìjīngdōngfēichángdeyōushì,因wèimenjǐnjǐnyǒulíngshòuyǒumendeliútóngshímenzàitǒng建设shàngzàiguòdezhèxiēniánchūlehěnduōdebèiràngzhěngyòngjiùhuànxīndeliúgèng加顺chàng

 tóngshímenkàndàoyuèláiyuèduōdexiāofèizhěxuǎnjīngdōngjìnxíngjiādiànjiāchǎnpǐndejiùhuànxīn”。cóng2023niándàoqiántōngguòjiùhuànxīngòujīngdōngjiādiànjiāshāngpǐndeyòngchāoguò1600万,érshǒuhuànxīndeyòngshùtóngzēngzhǎngchāoguò200%。zài2023nián,“jiùhuànxīnzàijīngdōngjiādiàndepánshìzàigāowèishùzuǒ右。jīnnián,伴suí政府极推jìnjiùhuànxīn”,menxiāngxìnjiùhuànxīnjiāngwèimendejiādiànpǐnlèidàiláigèngduōzēngliàngérxiāoshòujiāngjìnshēng

 guānshāngchāopǐnlèi

京东高管解读Q1财报:2023年至今通过“以旧换新”购买京东家电家居的用户超1600万

 shǒuxiāncóngxiāofèishìshàngláikàn,目qiánshāngchāokuàixiāoxíngzhěngdōubǎochízhehǎodezēngzhǎngshìcóngtǒng计局delíngshùláikànzàishāngchāopǐnlèi,特biéshìběnshēnghuólèideshāngpǐnzǒngyǒujiànkāngzēngzhǎngtóngshíshìFMCGháishìshēngpǐnlèi,它mende线xiànshànghuàdōuháijiàozēngzhǎngjiàokuàidepǐnlèi。(zhèxiēpǐnlèi线xiànshàngdediànshāngpíngxiàogènggāomenkàndàozhèxiēpǐnlèizàichícóng线xiànshìchǎnghuòfèné

京东高管解读Q1财报:2023年至今通过“以旧换新”购买京东家电家居的用户超1600万

 cóngjīngdōngdeshùláikànshāngchāopǐnlèidekuài恢复,dàidòngmenzhěngbǎideshāngpǐnxiāoshòuhuídàozhèngchángdezēng轨道,bìngqiělekuàilíngduìpǐnlèidezēng

 cóngjīngdōngdeshāngchāojīngyíngláikànshǒuxiānzàiguò去几menfēichángguānshēngjīngdōngshāngchāopǐnlèidejīngyíngnéng、加深duìfēnxíngdeyùnyíngzàishēngshāngpǐnfēngdetóngshíjiàngcǎigòuběnràngxiāofèizhětóngshímenwéiyòngdeqiúxiāofèi痛点,tōngguòfàngyuán、定制开xīnpǐnláiwèiyònggōnggènghǎodechǎnpǐngènghǎodegènghǎode

 jīngdōngliúdecāngbiànhuìjìnnéngmiǎnméndejiàngmengēntóngshāngpǐndepǐnlèi特性láidòngzhěngliúdecāngbiàn革。jīn天,jīngdōngdeguīpǐnlèi组合shíniánqiánhěn样,mendecāng网每隔几niánjìnxíngguīde算法设计shàngde改革。jīngdōngdechéngshìcāngshìduìxíngdequánguóshìmendeyànyuǎnyuǎnchāochūzhèmenchíshēngguīxiàotōngguò算法de设计减少bānyùnshùcóngérsuōduǎndānsòngde离,zuìzhōngchíjiàngzhěngdecāng配履yuēfèiyòng

 zǒnglái说,menrènwèishāngchāopǐnlèizēngzhǎngde主要dòngláiyuánháishìhuídàolíngshòudeběnzhìběnxiàoyàngèngdeběngènggāodexiàogènghǎodeyòngyàncóngquánniánláikàn,尽管shāngchāopǐnlèidejìngzhēngháishìfēicháng激烈,但shìtóngcānzhěhuòzhěpíngdeshíháishìyǒuhěnchàdejīngdōngháishìyǒufēichángdejìngzhēngyōushìmenduìshāngchāodezēngzhǎngchōngmǎnxìnxīnshāngchāopǐnlèijiāngxīnwèijīngdōngzēngzhǎngde重要dòng

 (chígèngxīn中。。。)