lónghuì5月15gǔnfāng微(000670.SZ)gōngxíngfèn支付现jīn购买chǎn配套jīn暨关联jiāo报告书(草àn),shàngshìgōngxiàngxīnxíngfèn支付现jīn购买chíyǒudehuá信科39%quán和World Style39%fèn,拟xiàngshànghǎi瑞嗔xíngfèn购买chíyǒudehuá信科10%quán和World Style10%fènshàngshìgōng目前chíyǒubiāodegōng51%quánběnjiāowánchéng后,biāodegōngchéngshàngshìgōngquánzigōng

běn配套jīnjīnguò2.2亿元,guòběnxíngfènfāng式购买chǎnjiāo价格de100%,配套jīnxíngfènshùguòshàngshìgōngběnxíng前总běnde30%。

盈方微(000670.SZ):拟购买华信科49%股权和World Style49%股份 进一步增强对其控制力

běnjiāo前,gōngzhǔyíng务包括电zi元器件分xiāochéng电路xīnde、设计和xiāoshòu中电zi元器件分xiāozhǔ要通guòbiāodegōng开展。jiéběn报告书签署gōngchíyǒubiāodegōng51%quánběnjiāoshōubiāodegōng剩余49%quánshōuwánchéng后,biāodegōngchénggōngquánzigōngyǒujìnqiánggōngduìbiāodegōngde控制běnjiāoyǒuduìbiāodegōngshí务、chǎn、人yuánfāngdejìnzhěng合,yǒugōngshíduìchǎndezòngxiàngzhěng局,提高gōngdechíjīngyíngnéngkàng风险néng

盈方微(000670.SZ):拟购买华信科49%股权和World Style49%股份 进一步增强对其控制力

běnjiāowánchéng后,gōngjìnzhěngshàng下游chǎn链,依托现yǒu术和yuán,推动与biāodegōngdezhěng合,shí现战略协同,促jìngōng务健康良性展。