èr,跨境cāng储及liúshāngArmlogi Holding(BTOC.US)登陆měishìchǎngkāi盘涨7%,随后涨幅扩,现报5.95měi元。IPO发xíng价为měi股5měi元。

Armlogi Holding登陆美股市场 开盘涨7%

Armlogi Holding为xúnzàiměiguóshìchǎng销售deměiguóde跨境电子shāngshāng供一站shìcāng储和liú。该gōng供全方wèide,包括hǎijīng、向měiguócāngshūshāng品、cāngdedìngdānxíng。该gōng司目前zàiměiguójīng营着六个cāng

Armlogi Holding登陆美股市场 开盘涨7%