lóng汇5月14日丨天利控集团(00117.HK)gōng告,卢颂文为追求其他专业事,已提呈辞rèn(i)gōng首席财官;(ii)gōng秘书;(iii)xiānggǎnglián合交易所有限gōng证券上市guī第3.05条xiàngxiàgōngquándàibiǎo(iv)上市guī第19.05(2)条xiàngxiàgōngxiānggǎng接收送达的法律chéng序文件tōngzhī的授quándàibiǎo。卢将不再于集团出rènrèn何职位。董事会xīn然宣布,张hào然已huòrèn为首席财官。

天利控股集团(00117.HK):张浩然获委任为首席财务官