kuàixùnzhāi

【北上jīnyuèdān(5月14)】证券shí报网xùn,证券shí报?数tǒng,5月14tōngdān使用éwèi-24.21亿yuánshēntōngdān使用éwèi-31.22亿yuán。从chéngjiāojīnélái看,tōng全天chéngjiāojīnéwèi108...

北上资金活跃股名单(5月14日)

kuàixùnzhèng

【北上jīnyuèdān(5月14)】证券shí报网xùn,证券shí报?数tǒng,5月14tōngdān使用éwèi-24.21亿yuánshēntōngdān使用éwèi-31.22亿yuán。从chéngjiāojīnélái看,tōng全天chéngjiāojīnéwèi1080.67亿yuánjìngmàichūjīné66.70亿yuán。具lái看,沪tōnglèichéngjiāojīné538.61亿yuánchéngjiāojìngmàichū29.75亿yuánshēntōnglèichéngjiāojīné542.06亿yuánchéngjiāojìngmàichū36.95亿yuánchéngjiāoyuè方面,沪tōngqián十大chéngjiāoyuè中,贵州茅台chéngjiāoéwèi7.95亿yuánchéngjiāojīné首;其shì海尔智jiā、药míng康德,chéngjiāojīnéfēnbiéwèi7.90亿yuán、7.58亿yuán。以jìngmǎimàijīnétǒng,三zhòngjìngmǎiéwèi2.72亿yuánjìngmǎijīné首,gāishōu价下跌2.53%。jìngmàichūjīné最多deshìyáng钼业,jìngmàichū2.75亿yuánshōu价上涨2.16%。shēntōngqián十大chéngjiāoyuè中,chuàng业板有5只,fēnbiéshìchuàng、天tōngxìn等。chéngjiāoédeshìde团,chéngjiāojīné11.83亿yuán;其shìxùnjīng密、中chuàngchéngjiāojīnéfēnbiéwèi10.33亿yuán、7.95亿yuán。以jìngmǎimàijīnétǒng,有5只wèijìngmǎi入,jìngmǎijīné最多deshìxùnjīng密,jìngmǎi入4.01亿yuángāishōu盘上涨1.64%。

北上资金活跃股名单(5月14日)

(:贺