quàn时报egōng司讯,5月14日,腾讯宣布xiàdeyuánwén生图xíng全面升并对外kāi源,bāohánxíngquán重、推理代码、模xíng等完zhěngxíng供企业与kāizhě免费shāng用。这shì业内首wén原生deDiTjiàwén生图kāi源模xíng,支chí中英wén双语输入及理解,参数liàng15亿。升deyuánwén生图xíngcǎi用了与Sora一致deDiTjià构,不jǐnchíwén生图,也作为视pín等多模tài视觉生成de基础。

首个中文原生DiT架构 腾讯混元文生图大模型开源